[กลับหน้าหลัก][รู้จักกับ ศพส.69][โครงสร้างบุคลากร][แผนฯ ปี 52][แผนฯ ปี 53][สรุปผลงานปี 53][กิจกรรมปี 53][แผนที่][หน่วยงานราชการไทย][ติดต่อเรา]
                     
 

ผลการดำเนินงาน ปี 2552

 
    โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่
 
     
ผู้เข้าร่วมโครงการ 360 คน จำนวนเงิน 600,000 บาท แบ่งออกได้เป็นผู้นำชุมชน ทุกหมู่บ้าน ส.อบต. อสม.หัวหน้าสถานีอนามัย ผู้อำนวยการโรงเรียน อื่นๆ ร่วมกันจัดสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการ แบ่งออกได้เป็น
   
                     
   
ตำบล อำเภอ จำนวน (คน) งบประมาณ (บาท) กิจกรรม
ปางกู่ (ต้นแบบ) โนนสัง 60 130,000.- มอบของขวัญผู้สูงอายุ
กุดดู่ โนนสัง 50 130,000.- มอบของขวัญผู้สูงอายุ
โนนขมิ้น เมือง 50 36,000.- อบรมเยาวชนพัฒนาจิตใจ เด็ก 50 คน เยาวชน 5คน
ยางหล่อ ศรีบุญเรือง 50 18,000.- มอบของขวัญผู้สูงอายุ
กุดแห่ นากลาง 50 43,000.- มอบของขวัญผู้สูงอายุ
กุดผึ่ง สุวรรณคูหา 50 43,000.- อบรมเยาวชนแซ่มซ่อมแก้ไขเครื่องยนต์เพื่อการเกษตร ทำให้เยาวชนมีรายได้พิเศษจากการซ่อมแซมเครื่องยนต์
นาแก นาวัง 50 18,000.- มอบของขวัญผู้สูงอายุ
 
 
       
     
       
 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการการดำเนินงานศูนย์บริการสังคมแบบมีส่วนร่วม  (ศาลาสร้างสุข)
พื้นที่ดำเนินการเทศบาลตำบลกุดดู่

 
                     
 
      กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
  1. เด็กและเยาวชน           62 คน
  2. สตรี                                50 คน
  3. ผู้สูงอายุ                     124 คน
ภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม
  1. เทศบาลกุดดู่
  2. สถานีอนามัยก้าวหน้าบ้านกุดดู่เหนือ
  3. โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม

กิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน

1 . การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

        1.1). การทอผ้าไหมมัดหมี่
        1.2). การทำข้างฮางงอก
        1.3). การทอสื่อทำกระเป๋า

        1.4). การจักสานเครื่องใช้ในครัวเรือน

2.  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
        2.1). บายศรีสู่ขวัญผู้สูงอายุ
        2.2). หมอลำกลอน
        2.3). สารภัณญะ
        2.4). นวดแผนไทย 

3. การเล่นกีฬาและนันทนาการ
        3.1). รำคองก้า
        3.2). รำไม้พอง
        3.3). ออกกำลังกายประกอบเพลง

4. การสร้างความมั่นคงและสวัสดิการ
        4.1). จัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุกุดดู่

 
       
     
       
 

โครงการพัฒนาสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 
                     
 
                   
     
                   
         
                   
         
                   
           
                   
       
                   
           
                   
   
                   
   
                   
        ดำเนินการที่ บ้านป่าแดงงาม  ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง 
  จังหวัดหนองบัวลำภู
จำนวนงบประมาณที่สนับสนุน 230,000 บาท
       1.ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการบูรณาการ
       2.การจัดเวทีการพบปะแลกเปลี่ยนกับชาวบ้าน
       3.การศึกษาดูงานหมู่บ้านตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงบ้านจอมแจ้ง    
          ต.สีกาย จังหวัดหนองคาย
      4. ส่งแกนนำชุมชนเข้ารับการอบรมวิถีชีวิตพอเพียงศูนย์เรียนรู้ชุมชน
      5. เวทีสรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงาน ค้นหาศักยภาพชุมชน
 
 
จัดประชุมแกนนำชุมชน
                   - จัดตั้งคณะกรรมการ
                   - แลกเปลี่ยน เรียนรู้
                  - เตรียมความพร้อมในการไปศึกษาดูงาน 
   สถานที่ศึกษาดูงาน
  บ้านจอมแจ้ง ตำบลสีกาย    อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
 
       

การศึกษาดูงาน
         สถานที่ศึกษาดูงาน บ้านจอมแจ้ง ตำบลสีกาย    อำเภอเมือง
         จังหวัดหนองคาย

สรุปเวทีจากการศึกษาดูงาน
         ตัวแทนจากชุมชน จำนวน 30 คน ร่วมประชุม สรุปศึกษาดูงาน 
         ณ ศาลาวัดบ้านป่าแดงงาม หมู่ 5 ต.กุดแห่ อ.นากลาง  

ผู้ร่วมสรุปศึกษาดูงาน
        ผู้แทนโรงเรียนบ้านป่างาม 
        ผู้แทนสถานีอนามัยบ้านป่าแดงงาม 
        ผู้แทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่าแดงงาม 
        ส.อบต. บ้านป่าแดงงาม
        ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าแดงงาม
        ผู้นำชุมชน

ผลจากการศึกษาดูงาน
   -ได้แนวความคิดจากวิทยากรในเรื่องการปรับเปลี่ยนแนวคิดของคนในชุมชน

การลงมือปฏิบัติ อาทิ
    - การปลูกพืชผักสวนครัว              
     -การเลิกใช้สารเคมี             
     -การตั้งกฎกติกาในชุมชน
     -การลงโทษผู้ฝ่าฝืนและกระทำผิดกฎกติกาชุมชน
     -การสร้างภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของชุมชน
     -การสร้างจิตสำนึกด้านการดำรงชีพลดค่าใช้จ่ายฝึกการออม

กิจกรรมของชุมชนที่ดำเนินการตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
     -ปลูกผักสวนครัว ปลูกเห็ดขอนโดยใช้ขอนไม้จริง
     -ปลูกผักหวานซึ่งได้ขุดผักหวานจากป่ามาชำไว้เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ที่เตรียมไว้
้     -ทำปุ๋ยหมักชีวะภาพ
     -ปลูกพืชในกระถางยางรถยนต์

ผลการดำเนินงาน
     - มีครอบครัวเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 130 ครอบครัว
     - ปลูกผักสวนครัวในกระถางยางรถยนต์ 130 กระถาง                
     - ปลูกต้นไม้ 400 ต้น                
     - ปลูกไม้ใช้สอย 500 ต้น                
     - ปลูกผักหวาน 50 ต้น                
     - ปลูกเห็ดขอน 1 ครอบครัว                
     - ทำปุ๋ยชีวภาพ 5 ครอบครัว                
     - ประชาชนเห็นความสำคัญเรื่องสุขภาพมากขึ้นโดยการปลูกผักปลอดสารพิษ
        รับประทานเอง               
     - เห็นความสำคัญของการพึ่งตนเอง
     - เข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงในแนวการปฏิบัติมากขึ้น

 
       
     
       
  โครงการส่งเสริมความรู้และฟื้นฟูการประกอบอาชีพ
   

หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า
        จัดอบรม ณ ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
        ผู้เข้าอบรม 20 ราย อบรมทั้งสิ้น 30 วัน ตั้งแต่วันที่ เดือน 16 ก.พ. 52
        ถึงวันที่ 21 มี.ค.52 ปัจจุบันดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว 
        จำนวนงบประมาณที่สนับสนุน 85
,000 บาท

ผลการดำเนินงาน
          ผู้ผ่านการอบรมได้ใช้ความรู้ไปประกอบอาชีพโดยการรับจ้าง
         เป็นช่างเย็บผ้ากับกลุ่มเย็บผ้าม่อฮ่อมที่ตำบลวังปลาป้อม จำนวน 13 คน
         รับผ้าจากโรงงานรายย่อยมาเย็บที่บ้าน จำนวน 4 ราย อีก 3 ราย
         ได้ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม  แต่สามารถเย็บผ้าเองได


       
     
       
 

   

หลักสูตรดอกไม้จันทน์และพวงหรีด
         จัดอบรม ณ ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
         ผู้เข้าอบรม 20 รายอบรมทั้งสิ้น 30 วันตั้งแต่วันที่เดือน 16 ก.พ. 52
         ถึงวันที่ 21 มี.ค. 52 ปัจจุบันดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว
         ขณะนี้อยู่ในขั้นสรุปงานจำนวนงบประมาณที่สนับสนุน 85,000 บาท

ผลการดำเนินการ
         สามารถรวมกลุ่มทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีดดอกไม้สดและแห้ง
         เพื่อใช้ในงานฌาปนกิจของชุมชน ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา
         และรวมกลุ่มทำส่งขายให้เครือขายในพื้นที่ อำเภอสุวรรณคูหา

   
       
     
       
 
     

หลักสูตรนวดแผนไทย
     จัดอบรม ณ ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
     ผู้เข้าอบรม 20 ราย ระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 เดือน ก.พ. 52
     ถึงวันที่ 21 มี.ค.52 ปัจจุบันดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว
     ขณะนี้อยู่ในขั้นสรุปงาน จำนวนงบประมาณที่สนับสนุน 85,000 บาท

ผลการดำเนินการ
     ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์การอบรม นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ในชุมชน
     และมีผู้ที่นำไปประกอบเป็นอาชีพประจำ 10 คนโดยไปประกอบอาชีพที่
     เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และเมืองใหญ่ๆ ในจังหวัดใกล้เคียง

   
       

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน
     จัดอบรม ณ ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ู     ผู้เข้าอบรม 150 ราย ระยะเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ เดือน 1 ก.พ. 52 ถึงวันที่
     5 ก.พ. 52 ปัจจุบันดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นขบวนการแล้ว
     จำนวนงบประมาณที่สนับสนุน 50,000 บาท

 

   
                     
     
                     
      ติดต่อเรา     << กลับข้างบน >>      
         
     
          << กลับแผนฯ ปี 52 >>      
         
     
          << กลับหน้าหลัก >>      
                   
ติดต่อเรา ติดต่อเรา